YES. NO. NO, NO, NO, NO. NO. NO, NO, NO.
More grabs from this scene

Monty Python - Monty Python's The Meaning Of Life

01:00:30

YES. NO. NO, NO, NO, NO. NO. NO, NO, NO.